O nas

RODO

RODO

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma:
  Best Partner Andrzej Kisiel z siedzibą w Kielcach, przy ul. Krakowska 293, 25-801 Kielce, posługującą się numerem NIP 6571698474, REGON 260013538
  Tel. +48 41 24 24 123
  e-mail: rodo@best-partner.eu
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy / obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy / przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  b) wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  c) wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Best Partner Andrzej Kisiel, a w szczególności:
  dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta,
  prowadzenia analiz jakości świadczonych usług sprzedaży,
  – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Państwa dane zostały pozyskane w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym i obejmują:
  a) imię i nazwisko,
  b) nazwę firmy,
  c) dane teleadresowe i adresy e-mail,
  d) informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
  a) upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Best Partner Andrzej Kisiel,
  b) podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy Best Partner Andrzej Kisiel,
  c) instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,
  d) wymienione powyżej w punkcie 4 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
 6. Jako Administrator Państwa Danych Osobowych informuję, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.

Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy.

Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.